Podatki 2014. Zmiany w VAT

Nazwa szkolenia

Podatek dochodowy od osób prawnych z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2013r. oraz 1 stycznia 2014r. - aktualne problemy

Terminy
2014-07-29 2014-07-29 Katowice
2014-07-29 2014-07-29 Poznań
2014-07-29 2014-07-29 Gdańsk
2014-07-31 2014-07-31 Warszawa
2014-07-31 2014-07-31 Wrocław
2014-08-25 2014-08-25 Poznań
2014-08-27 2014-08-27 Warszawa
2014-08-27 2014-08-27 Wrocław
2014-08-28 2014-08-28 Katowice
2014-08-29 2014-08-29 Gdańsk
2014-09-25 2014-09-25 Łódź
2014-10-29 2014-10-29 Łódź
2014-09-29 2014-09-29 Bydgoszcz
2014-10-30 2014-10-30 Toruń
2014-09-30 2014-09-30 Kraków
2014-10-30 2014-10-30 Kraków
Prowadzący
Tomasz Wojewoda – doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał będąc pracownikiem Ministerstwa Finansów w Warszawie (Departament Organizacji Skarbowości) oraz aparatu skarbowego.

Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.

Sebastian Twardoch – doradca podatkowy, prawnik, ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm doradczych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, w tym między innymi problemów wynikających ze styku prawa pracy i prawa handlowego z prawem podatkowym.


Marcin Zarzycki – prawnik, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Pracuje w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Marcina Górskiego gdzie w ramach zakresu powierzonych obowiązków: sporządza dokumentacje cen transferowych, jak również uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych. Uczestniczy w przeglądach podatkowych z zakresu VAT oraz CIT przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka podatkowego i możliwości podatkowej optymalizacji.

Grzegorz Wachołek - posiada wykształcenie prawnicze; specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków bezpośrednich ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z unikaniem międzynarodowego podwójnego opodatkowania oraz zagadnień z pogranicza prawa podatkowego i rachunkowości; posiada bogate doświadczenie w zakresie opodatkowania licencji, z uwzględnieniem przepisów dotyczących podatku u źródła; autor i współautor publikacji prasowych z zakresu prawa podatkowego.
 
Program
Podatek CIT w 2014 roku

1. Zmiany w CIT w 2014 r.:
a) opodatkowanie spółek komandytowo – akcyjnych,
b) inne zmiany. 

2. Przychody podatkowe:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
b) zaliczki i przedpłaty a przychód,
c) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych – moment powstania przychodu,
d) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
e) przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia,
f) zasady dotyczące korygowania przychodów.

3. Koszty uzyskania przychodów:
a) definicja kosztów uzyskania przychodów,
b) koszty bezpośrednie oraz pośrednie,
c) rozliczanie kosztów w czasie,
d) dokumentowanie poniesionych wydatków.

4. Zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów w CIT od 2013 r.:
a) zapłata, jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu (koszty bezpośrednie i pośrednie oraz odpisy amortyzacyjne),
b) zasady dotyczące korygowania kosztów uzyskania przychodów (różne terminy płatności, rok podatkowy inny niż kalendarzowy, koszty poniesione w 2012 r., możliwości ograniczenia niekorzystnych skutków regulacji).

5. Szczególne zasady rozpoznania kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:
a) świadczenia na rzecz pracowników (wynagrodzenia, składki, imprezy dla pracowników, abonamenty medyczne, ubezpieczenia, ZFŚS),
b) koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych,
c) organizacja wyjazdów integracyjnych /targów /szkoleń /konferencji,
d) kary umowne odszkodowania jako koszty uzyskania przychodów,
e) wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów (odpisy aktualizujące, wierzytelności przedawnione, umorzone oraz odpisane jako nieściągalne,  sprzedaż wierzytelności).

6. Samochody w działalności gospodarczej a CIT:
a) koszty eksploatacji samochodów osobowych (amortyzacja, ubezpieczenia itp.),
b) samochody służbowe na cele prywatne oraz samochody prywatne na cele służbowe – zasady rozliczeń w aspekcie podatkowym,
c) samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa) – zakres „kilometrówki”,
d) koszty podróży służbowych (opodatkowanie na gruncie CIT oraz przychód pracowników na gruncie PIT).
 
7. Leasing operacyjny i finansowy z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.

8. Różnice kursowe.

9. Amortyzacja typowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

10. Podatek u źródła:
a) rezydenci i nierezydenci / dochody osiągane na terytorium RP,
b) należności podlegające obowiązkowi poboru podatku:
- odsetki i należności licencyjne (zmiany od 1 lipca 2013 r.),
- dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w  zyskach osób prawnych,
- usługi niematerialne.
c) znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
d) certyfikaty rezydencji – problemy praktyczne,
e) obowiązki dokumentacyjne oraz informacyjne (certyfikat rezydencji, IFT, CIT - 10).
Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590 zł + 23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 550 zł/os + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:     
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl